ฤทธิ์ต้านความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวของสาร (-)-epicatechin ในม้ามของหนูแรท

การศึกษาฤทธิ์ของสาร (-)-epicatechin (EC) ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการทำลาย DNA และการตายของเซลล์มะเร็งในม้ามของหนูแรทที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute myeloid leukemia) และหนูแรทปกติ โดยการให้สาร EC (เป็นสารในกลุ่ม flavanols พบในชาเขียว) เข้าทางกระเพาะของหนูแรท โดยผ่านทางหลอดอาหาร ในขนาด 40 มก./กก. เป็นเวลา 22 วัน พบว่า EC ไม่มีผลต่อการทำลาย DNA ในเซลล์ม้ามของหนูแรทปกติ แต่เพิ่มจำนวนของสาย DNA ที่แตกออก ในเซลล์ม้ามของหนูที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ยังทำให้ระดับของ Annexin V-positive leukemic cell (เป็นตัวบ่งชี้ภาวะการตายของเซลล์แบบ apoptosis) ของหนูแรทที่เป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น แต่ระดับของ non-leukemic Annexin V-positive cells ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และร้อยละของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร EC จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า อาจใช้สาร EC ร่วมกับการรักษาแบบมาตรฐาน ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute myeloid leukemia) ได้

Food Chem Toxicol 2010;48(12):3391-7