สารสกัดจากใบยูคาลิปต่อการบรรเทาการทำลายตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide

การศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากใบยูคาลิปที่มีปริมาณ hydrolyzable tannins สูงต่อหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วย lipopolysaccharide (LPS) โดยให้หนูกินอาหารที่ผสม 1% ของสารสกัด hydrolyzable tannins จากใบยูคาลิป เป็นเวลา 10 วัน แล้วฉีด LPS เข้าทางช่องท้องหนู หลังจากนั้น 6 ชั่วโมง ทำการตรวจวัดระดับเอ็นไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) และการแสดงออกของ inducible nitric oxide synthase (iNOS) พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบยูคาลิปสามารถลดระดับเอ็นไซม์ ALT, AST และยับยั้งการแสดงออกของ iNOS ในตับหนูที่ถูกทำลายด้วย LPS ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และเมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของ iNOS ในเซลล์แมคโครฟาจ (RAW 264.7) ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบยูคาลิปสามารถยับยั้งการแสดงออกของ iNOS ในเซลล์ RAW 264.7 นอกจากนี้พบว่าเมื่อให้หนูกินอาหารที่ผสม gallic acid และ ellagic acid ซึ่งเป็นสาร hydrolyzable tannins ที่พบในสารสกัดเอทานอลจากใบยูคาลิป แล้วทำการตรวจวัดระดับเอ็นไซม์ ALT, AST และการแสดงออกของ iNOS พบว่าสาร gallic acid และ ellagic acid สามารถถลดระดับเอ็นไซม์ ALT, AST และยับยั้งการแสดงออกของ iNOS ในตับหนูที่ถูกทำลายด้วย LPS ได้อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอทานอลจากใบยูคาลิปที่มีปริมาณ hydrolyzable tannins สูงสามารถลดการถูกทำลายของตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย LPS ได้

Food Chemistry 2011;125:442-6