สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากกับฤทธิ์แก้ปวด แก้อักเสบและต้านอนุมูลอิสระ

การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากในหนูแรท โดยทดลองวางหนูบนแผ่นร้อนแล้วจับเวลาที่หนูแรทสามารถทนอยู่บนแผ่นร้อนได้ (hot-plate test) ทั้งก่อนและหลังให้สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมาก โดยพบว่า 60 นาที หลังจากได้รับสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หนูแรทสามารถทนอยู่บนแผ่นร้อนได้เพิ่มขึ้น (54.46%) เมื่อเทียบกับก่อนได้รับสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมาก และในการทดสอบโดยทำให้หนูแรทเกิดความเจ็บปวดด้วยการฉีด formalin เข้าใต้ผิวหนังที่บริเวณอุ้งเท้าหลังแล้วนับจำนวนครั้งที่หนูเลียอุ้งเท้าที่ได้รับการกระตุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือในนาทีที่ 0-5 (ระยะที่ 1) และ นาทีที่ 20-25 (ระยะที่ 2) และพบว่าในระยะที่ 1 สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากทำให้หนูเลียอุ้งเท้าหลังลดลง (39.45%) และในระยะที่ 2 สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถลดการเลียอุ้งเท้าหลังของหนูได้เพิ่มขึ้น (92.71%) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เมื่อทำการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าบวมโดยใช้คาร์ราจีแนน พบว่าสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากที่ความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถลดการบวมของอุ้งเท้าหนูได้สูงสุด 86.79% นอกจากนี้เมื่อหาปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมาก และทดสอบการยับยั้ง hydrogen peroxide (H2O2) พบว่าสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากมีปริมาณสารฟีนอลรวมเท่ากับ 120.56±21.09 มิลลิกรัมควอร์ซีทิน/กรัมสารสกัด และความเข้มข้นที่สามารถยับยั้ง hydrogen peroxide ได้ 50% เท่ากับ 83.14 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากมีฤทธิ์แก้ปวด ลดการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ

Food Chem Toxic 2010;48:3412-7