ฤทธิ์ของกระเทียมและวิตามินซีในการป้องกันความผิดปกติของตัวอ่อน

การศึกษาฤทธิ์ของกระเทียมและวิตามินซีในการป้องกันความผิดปกติของตัวอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยยาฆ่าแมลง cypermetrin ทดลองในหนูแรทเพศผู้และเพศเมีย โดยแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มหนูเพศผู้ที่ได้รับยาฆ่าแมลง cypermetrin ขนาด 55.1 มก./กก. เป็นเวลา 60 วัน ก่อนที่จะผสมพันธุ์จับคู่กับหนูเพศเมียที่ไม่ได้รับยา กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มหนูเพศผู้ที่ไม่ได้รับยาจับคู่กับหนูเพศเมียที่ได้รับยาในช่วงวันที่ 6 - 15 ของการตั้งท้อง กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มหนูเพศผู้ที่ได้รับยาจับคู่กับหนูเพศเมียที่ได้รับยา กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มหนูเพศผู้และหนูเพศเมียที่ได้รับยาร่วมกับสารสกัดกระเทียม ขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ และกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มหนูเพศผู้และหนูเพศเมียที่ได้รับยาร่วมกับวิตามินซี ขนาด 20 มก./กก. เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าสารสกัดกระเทียมและวิตามินซีมีผลช่วยทำให้ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งได้แก่ การตายหลังการฝังตัว (post-implantation deaths) การอยู่รอดเป็นทารก (live borne foeti) ความแคระแกร็น การฝ่อของสมองส่วนที่รับกลิ่น (olfactory bulb hypoplasia) รูจมูกขยาย การเกิดแผลที่ปอดและทรวงอกของตัวอ่อนของหนูที่ได้รับยา cypermetrin ลดลง นอกจากนี้ยังมีผลป้องกันการบวมน้ำใต้ผิวหนัง ความพิการของตา การขยายตัวของโพรงสมองข้าง และความผิดปกติของหัวใจและไต

Food Chem Toxicol 2010;48:3153-8.