ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารจากเห็ดหลินจือในหนูแรท

การศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้จากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  polysaccharides, GLPS) ในสมองของหนูแรทที่ทำเส้นเลือดแดงบริเวณสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน (middle cerebral artery occlusion (MCAO)) และในเซลล์สมองของหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคส (oxygen and glucose deprivation (OGD)) จากผลการทดลองพบว่าในหนูกลุ่ม MCAO ที่กิน GLPS ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. สามารถลดบริเวณที่เนื้อตาย อาการผิดปกติของสมอง และการตายของเซลล์เยื่อหุ้มสมองจากการภาวะขาดเลือดได้ การทดลองในเซลล์สมองที่มีภาวะ OGD โดยใช้ GLSP ขนาด 0.1, 1 และ 10 มคก./มล. พบว่าสารดังกล่าวสามารถลดการตายของเซลล์สมอง และช่วยซ่องแซมเซลล์ที่ผิดปกติ โดยสาร GLPS ลดร้อยละการตายของเซลล์สมอง ช่วยให้เซลล์ที่ผิดปกติมีสภาพดีขึ้น ยับยั้งการแสดงออกของเอนไซม์ caspases-3, -8 และ -9 ยับยั้ง Bax รวมทั้งยับยั้งการลดลงของ Bcl-2 ซึ่งสารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำให้เซลล์ตาย (apoptosis) จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร GLPS มีฤทธิ์ในการปกป้องสมองจากภาวะขาดเลือด ซึ่งมีกลไกที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการตายของเซลล์ โดยมีผลลดการกระตุ้นเอนไซม์ caspase-3 และปรับสมดุลของ Bcl-2/Bax

J Ethnopharmaco 2010;131:154 - 64