พิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรในตำรับยาดองเหล้าเพื่อสมรรถภาพทางเพศ

สมุนไพรที่มีความถี่สูงสุดที่ใช้ในตำรับยาดองเหล้าเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 4 ชนิด ได้แก่ ม้ากระทืบโรง กำลังวัวเถลิง โด่ไม่รู้ล้ม และฝาง เมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3) พบว่าสารสกัด 50% และ 95% เอทานอลของกำลังวัวเถลิง โด่ไม่รู้ล้ม ฝาง และสมุนไพรผสมทั้ง 4 ชนิด มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า 80% ส่วนฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในเซลล์แมคโคฟาจ (RAW) โดยดูจากการยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์ของเซลล์ พบว่าสารสกัด 50% และ 95% เอทานอลของโด่ไม่รู้ล้ม มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์ของเซลล์ได้ 50% (IC50) น้อยกว่า 1 และน้อยกว่า 10 มคก./มล. ตามลำดับ รองลงมาคือ สารสกัด 50% เอทานอลของกำลังวัวเถลิง สารสกัด 95% และ 50% เอทานอลของตำรับผสม (IC50 11.91, 12.42 และ 22.46 มคก./มล. ตามลำดับ) สรุปได้ว่าตำรับยาดองเหล้าที่มีส่วนผสมของสมุนไพรดังกล่าว อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและลดการอักเสบได้

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2010;8(2):71.