ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากผักชี

การศึกษาฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากใบผักชีในปลา Channa punctatus  ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร metronidazole ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายของดีเอ็นเอ โดยทําใหเกิดการแตกสลายของดีเอ็นเอสายเดี่ยว (single strand break) เกิดการเปลี่ยนแปลงของเบส การเชื่อมตอกันระหวางโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA-DNA) และการเชื่อมตอกันระหวางดีเอ็นเอกับโปรตีน (DNA-protein cross-links) ซึ่งจะนำไปสู่การตายของเซลล์ เมื่อฉีดสารสกัดขนาด 300 มคล./10 ก. นน.ตัว เข้าทางช่องท้องของปลาก่อนที่จะนำไปแช่ลงในน้ำที่มีสาร metronidazole ความเข้มข้น 20 ppm ผสมอยู่ ผลพบว่า สารสกัดน้ำจากผักชีสามารถลดจำนวนไมโครนิวเคลียสและไบนิวเคลียสในเม็ดเลือดแดงของปลาที่สูงขึ้นเนื่องจากยีนถูกทำลายได้

Food Chem Toxicol 2010;48:3458-61.