สารลิกแนนจากเมล็ดลินินช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงการเป็นโรคตับ

การศึกษาแบบ double-blinded, randomized, placebo controlled ในอาสาสมัครชายที่มีคอเลสตอรอลในเลือดสูงระดับปานกลาง (คอเลสเตอรอลในเลือด 180-240 มก./ดล.) จำนวน 30 คน อายุ 21-57 ปี การศึกษาแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้กลุ่มที่ 1 และ 2 รับประทานแคปซูลสารลิกแนนจากเมล็ดลินิน (ประกอบด้วยสาร secoisolariciresinol diglucoside) วันละ 20 และ 100 มก. ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยาหลอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าอัตราส่วนของ low-density lipoprotein ต่อ high-density lipoprotein ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอาสาสมัครที่รับประทานสารลิกแนนจากเมล็ดลินินขนาด 100 มก./วัน นอกจากนี้ยังพบว่าสารลิกแนนจากเมล็ดลินินช่วยลดปริมาณเอนไซม์ glutamic pyruvic transaminase และ γ-glutamyl transpeptidase ในตับลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับก่อนการทดลองและกลุ่มที่รับประทานยาหลอก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารลิกแนนจากเมล็ดลินินวันละ 100 มก. มีผลช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคตับในผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงระดับปานกลางได้

Nutr Res 2010; 30:441-6