สารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองมีศักยภาพในการยับยั้งการสร้างสารเบต้าแอมีลอยด์ (beta-amyloid) ของโรคอัลไซเมอร์ในหลอดทดลอง

สารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง (ได้แก่ genistein, daidzein, genistin, daidzin, equol) ที่ความเข้มข้น 10 - 200 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ต้านการก่อเส้นใยในการสร้างสารเบต้าแอมีลอยด์ (beta-amyloid) ในหลอดทดลอง (สารเบต้าแอมีลอยด์หากมีมากจะมีผลให้ความทรงจำในสมองลดลง) โดยเปรียบเทียบกับสารเคอร์คูมิน (curcumin ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์) ที่ใช้เป็นตัวควบคุม พบว่าที่ความเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ สาร daidzein, equol และ genistein มีฤทธิ์ต้านการก่อเส้นใยในการสร้างสารเบต้าแอมีลอยด์ (beta-amyloid) ในหลอดทดลองเท่ากับ 21, 31 และ 36% ตามลำดับ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองอาจมีคุณค่าทางอาหารในการช่วยป้องกันการเกิดพยาธิสภาพของร่างกายในโรคอัลไซเมอร์ และการบริโภคถั่วเหลืองอาจมีประโยชน์ต่อระบบประสาทในด้านความทรงจำ

Food Research International 2010;43:2176-8.