ฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori  ของบร็อคโคลี่

สารสกัดเมทานอล เฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซีเตท บิวทานอล และน้ำจากบร็อคโคลี่ ความเข้มข้น 10 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori  ได้ โดยสารสกัดคลอโรฟอร์มจะให้ผลดีที่สุด ขณะที่สารสกัดน้ำไม่ได้ผล เมื่อนำสารสกัดคลอโรฟอร์มมาแยกองค์ประกอบทางเคมีพบสารสำคัญ คือ sulforaphane และ อนุพันธ์ ได้แก่ 5-methylsulfinylpentylnitrile, 4-methylsulfinylpentylnitrile, 4-methylthiobutylisothiocyanate และ 3-methylsulfinylpropylisothiocyanate และเมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ พบว่าสาร sulforaphane และอนุพันธ์มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori  ได้เช่นกัน

J Agric Food Chem 2010;58:6672-7.