ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากผักชีล้อม

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดบิวทานอลจากลำต้นและใบของผักชีล้อมซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาทของหนูแรทที่ถูกทำลายด้วยสาร glutamate พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญ 4 ชนิด คือ isorhamnetin, afzelin, hyperoside และ persicarin เมื่อนำสารที่แยกได้ทั้ง 4 ชนิด ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครโมลาร์ มาทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาท พบว่าpersicarin มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยที่ขนาดความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ จะให้ผลป้องกันเซลล์ประสาทได้ 74.5% กลไกในการออกฤทธิ์ของสาร persicarin คือ ยับยั้งการไหลของแคลเซียมอิออน ลดปริมาณของไนตริกออกไซด์ และอนุมูลอิสระ peroxide ในเซลล์ นอกจากนี้ยังเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ glutathione reductase และ glutathione peroxidase รวมทั้งเพิ่มปริมาณ glutathione

Phytother Res 2010;24:913-8.