การดื่มกาแฟเอเพรสโซมีผลกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท parasympathetic

การศึกษาผลของการดื่มกาแฟต่อการทำงานของระบบประสาท sympathetic และ parasympathetic โดยทำการทดลองในอาสาสมัคร 20 คน ที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ในจำนวนนี้เป็นอาสาสมัครเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟสองแบบคือ กาแฟที่มีคาเฟอีน 75 มิลลิกรัม (espresso coffee) และกาแฟที่มีคาเฟอีนน้อยกว่า 18 มิลลิกรัม (decaffeinated coffee) ซึ่งอาสาสมัครทุกคนจะต้องดื่มกาแฟทั้งสองชนิด เมื่อดื่มกาแฟแล้วทำการวัดค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate variability, HRV) ทุก 30 นาที จนครบ 150 นาที โดยทำการวัดอาสาสมัครทั้งในท่านอนหงายราบไปกับพื้น และในท่านั่ง ในการวัดจะใช้เครื่อง HRV-power spectrum ในการวิเคราะห์ และประเมินค่าการวิเคราะห์โดยดูจากค่าความถี่ของแถบสีที่วัดได้ (spectrum absolute value) ค่าความถี่ที่ 0.04-0.15 Hz (Low frequencies, LF) ใช้ประเมินการการทำงานของระบบประสาท sympathetic และ ค่าความถี่ที่ 0.15-0.40 Hz (High frequencies, HF) ใช้ประเมินการทำงานของระบบประสาท parasympathetic ผลการศึกษาพบว่า การดื่มกาแฟคาเฟอีน 75 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มค่าความถี่ HF ในการวัดท่านอนราบ ในขณะที่การดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนน้อยกว่า 18 มิลลิกรัม สามารถกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มค่าความถี่ HF ได้เล็กน้อย แต่ในการวัดในท่านั่ง กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่าความถี่ HF หลังจากการดื่มกาแฟทั้งสองแบบ และไม่พบการเปลี่ยนแปลงในค่าความถี่ LF จากการดื่มกาแฟทั้งสองแบบทั้งวัดท่านอนราบและท่านั่ง ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟเอเพรสโซมีผลกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท parasympathetic ในขณะนอนราบไปกับพื้นได้

Nutr Neurosci. 2009; 12(1): 43-8