ผลของยางจากหยูเฮียง (Mastic gum) ต่อเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori

การศึกษาผลของยางจากหยูเฮียง (Mastic gum) ต่อเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยทำการทดลองในผู้ป่วยจำนวน 52 คน ที่มีการทดสอบแล้วว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดดังกล่าว แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน กลุ่มที่หนึ่งให้รับประทานยางจากหยูเฮียงซึ่งบดเป็นผงอัดแคปซูลปริมาณ 350 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน กลุ่มที่สอง รับประทานผงบดยางจากหยูเฮียง อัดแคปซูลปริมาณ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน กลุ่มที่สามให้รับประทานผงบดยางจากหยูเฮียง อัดแคปซูลปริมาณ 350 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับยา pantoprazole 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 14 วัน กลุ่มที่สี่รับประทานยาสามชนิด ได้แก่ pantoprazole, amoxicillin และ clarithromycin เป็นเวลา 10 วัน เปรียบเทียบผลการรักษาโดยวัดจากค่า urea breath test (UBT) จากการทดลองพบว่า ผู้ป่วย 4 ใน 13 คนจากกลุ่มที่หนึ่ง 5 ใน 13 คนจากกลุ่มที่สอง และ 10 ใน 13 คนจากกลุ่มที่สี่ หายขาดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori คิดเป็น 30.8, 38.5 และ 76.92 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มที่สามไม่พบว่ามีผู้หายขาด อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยปริมาณยูเรียจากลมหายใจที่วัดได้จากลุ่มที่หนึ่ง สอง และสาม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีเพียงกลุ่มที่สี่เท่านั้นที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.01) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ยางจากหยูเฮียงมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  ได้

Phytomedicine. 2010;17(3-4):296-9.