ผลของการดื่มกาแฟต่อภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุผนังมดลูก

การศึกษาผลของการดื่มกาแฟต่อภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในเยื่อบุผนังมดลูก โดยการสำรวจและเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง (cohort study) ในอาสาสมัครเพศหญิงในประเทศสวีเดน จำนวน 60,634 คน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ถึง 1990 และ ในปี ค.ศ. 1997 รวมระยะเวลาในการติดตามเฉลี่ย 17.6 ปี โดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มกาแฟ และประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ ทำการประเมินค่าความสัมพันธ์ของการดื่มกาแฟต่อภาวะความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเยื่อบุผนังมดลูกโดยการคำนวณแบบ Cox proportional hazards models ผลจากการศึกษาพบว่า การดื่มกาแฟปริมาณหนึ่งถ้วยหรือประมาณ 200 กรัม ต่อวันมีความสัมพันธ์กับภาวะความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุผนังมดลูก (rate ratio: RR, 0.90; 95% confidence interval: CI, 0.83-0.97) ในอาสาสมัครผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 4 ถ้วยต่อวันขึ้นไป จะมีค่าอัตราความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุผนังมดลูกลดลง (RR, 0.75; 95% CI, 0.58-0.97) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ดื่มกาแฟวันละหนึ่งถ้วยต่อวันหรือดื่มน้อยกว่านั้น ค่าอัตราความสัมพันธ์ดังกล่าวสัมพันธ์กับอาสาสมัครผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก โดยจะมีอัตราความเสี่ยงลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ (95% CI, 0-23%) และ 20 เปอร์เซ็นต์ (95% CI, 7-31%) ต่อปริมาณการดื่มกาแฟที่เพิ่มขึ้นทุกถ้วย และไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเป็นปกติ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟมีความสัมพันธ์ต่อน้ำหนักมวลกาย (body mass index) อย่างมีนัยสำคัญ (p interaction < 0.001) และมีความเป็นไปได้ว่าการดื่มกาแฟสามารถลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุผนังมดลูกในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากได้

Int J Cancer. 2009; 125 (10): 2413-7