ฤทธิ์ต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจากสารสกัดของเมล็ดองุ่น

การทดสอบฤทธิ์ของสาร proanthocyanidin extract (GSPE) จากเมล็ดองุ่น ซึ่งประกอบด้วย 56% dimeric proanthocyanidins, 12% trimeric proanthocyanidins,6.6% tetrameric proanthocyanidins, monomeric and high-molecular-weight oligomeric proanthocyanidins และ flavonoids ต่อกล้ามเนื้อหัวใจของหนูแรท ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด โดยผูกหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ 30 นาที แล้วเปิดหลอดเลือดให้ไปเลี้ยงหัวใจ (reperfusion) 120 นาที ป้อนหนูด้วย GSPE ขนาด 200 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ก่อนทำให้หัวใจขาดเลือด พบว่าสารดังกล่าว สามารถลดความผิดปกติของหัวใจห้องล่างซ้าย โดยมีผลลดการเต้นที่เร็วผิดปกติ (ventricular tachycardia) และลดการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ (ventricular fibrillation) จากการศึกษาในระดับโปรตีนแสดงให้เห็นว่า กลไกในการป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดปกติของ GSPE มาจากการเพิ่มการแสดงออกของ Na+/K+-ATPase alpha 1 subunit ซึ่งลดลงในหนูที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด

Biol Pharm Bull 2010;33(5):759 – 7.