ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อระบบประสาทของสาร panaxatriol saponins จากโสมจีน

การศึกษาฤทธิ์ของสาร ginsenoside Rg1, R1 และ Re ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม panaxatriol saponins (PTS) ที่แยกได้จากโสมจีน (Panax notoginseng  ) ต่อหนูเม้าส์ และเซลล์จากต่อมหมวกไตของหนูแรท (PC12) ซึ่งเซลล์ดังกล่าวเป็นเซลล์ที่ทำให้หยุดการแบ่งตัว แล้วนำมาทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพ (differentiate) ด้วย nerve growth factor จนได้เซลล์ที่เป็นรูปแบบของเซลล์ประสาท (neuronal differentiation) เพื่อใช้ทดสอบผลของสารต่างๆ ต่อเซลล์สมอง จากผลการศึกษาพบว่า สาร PTS มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของ thioredoxin-1 ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมสมดุลของการถ่ายโอนอิเล็กตรอน (redox balance) โดยส่งผลให้เซลล์เพิ่มการเจริญเติบโตและยับยั้งกระบวนการตายของเซลล์ในหนูเม้าส์ นอกจากนี้ สาร PTS ยังมีผลยับยั้งกระบวนการตายแบบ apoptosis ของเซลล์ PC12 จากการเหนี่ยวนำด้วย 1-methyl-4-phenylpyridinium ion ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร PTS น่าจะมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นยาในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทเช่น โรคพาคินสัน ได้

J Ethnopharmacol 2010;127(2):419-23