ผลของฝิ่นกับระดับไขมันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่าย

การศึกษาผลของฝิ่นกับระดับไขมันในเลือดและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่าย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 กินอาหารปกติและได้รับฝิ่น ขนาด 125 มก. 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 8 วัน และเพิ่มขนาดเป็น 1,000 มก./วัน จนสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มที่ 3 กินอาหารที่มีไขมันสูง (น้ำมันพืช 1.5% และคอเลสเตอรอล 0.5%) และกลุ่มที่ 4 กินอาหารที่มีไขมันสูงและได้รับฝิ่นแบบเดียวกับกลุ่มที่ 2 ทำการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน พบว่ากระต่ายในกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ HDL-cholesterol และ LDL-cholesterol ส่วนกระต่ายปกติที่ติดฝิ่นจะมีระดับคอเลสเตอรอลรวม และ HDL-cholesterol ลดลง แต่ค่าดัชนีการแข็งตัวของหลอดเลือด(atherogenic index) ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่กระต่ายในกลุ่มที่มีไขมันในเลือดสูงที่ได้และไม่ได้รับฝิ่น ระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ LDL-cholesterol และดัชนีการแข็งตัวของหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระดับไขมันในเลือด และการเกิดแผลในเส้นเลือด aorta (atherosclerotic lesion) พบว่ากระต่ายที่มีไขมันในเลือดสูงและได้รับฝิ่น จะมีค่าเพิ่มสูงกว่ากระต่ายที่มีไขมันในเลือดสูงแต่ไม่ได้รับฝิ่น แสดงว่าฝิ่นจะมีผลเสริมให้กระต่ายที่มีไขมันในเลือดสูง มีระดับไขมันในเลือดและการเกิดหลอดเลือดแข็งเพิ่มขึ้น

Exp Toxicol Pathol 2009;61:145-9.