ผลของการบริโภคน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ต่อความดันและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การทดลองในผู้สูงอายุ 40 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 17 คน (ชาย 3 คน หญิง 14 คน อายุเฉลี่ย 81.8 ± 6.9 ปี) และผู้สูงอายุสุขภาพดี 23 คน (ชาย 6 คน หญิง 17 คน อายุเฉลี่ย 83.7 ± 7.1 ปี) ให้รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure) ลดลงโดยไม่มีผลต่อค่าชีวเคมีอื่นๆ ในเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน การบริโภคน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ช่วยป้องกันการออกซิเดชั่นของ LDL (Low-Density Lipoprotein oxidation) และลดปริมาณ dihomo-γ-linolenic acid (20:3, n-6) ให้กลับสู่ภาวะปกติ จะเห็นว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์มีผลลดความดันโลหิตและการออกซิเดชั่นของ LDL ลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในน้ำมันมะกอก

J Agric Food Chem 2009; 57:11427-33