การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาของสารสกัดฟ้าทะลายโจร (KalmColdTM) ในผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

การศึกษาแบบ Randomized, double blind placebo controlled clinical study ในผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น 223 คน โดยแบ่งให้ได้รับยาหลอก (เซลลูโลส) 111 คน หรือ KalmColdTM (ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร 100 มก. และเซลลูโลส 200 มก. ซึ่งมีสาร andrographolides 38.40%) 112 คน รับประทานวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล หลังอาหารเช้าและเย็น เป็นเวลา 5 วัน แล้วทำการประเมินผลด้วยตัวเองโดยการสังเกตอาการของโรคทั้ง 9 อาการ ได้แก่ อาการไอ มีเสมหะ คัดจมูก ปวดหัว อาการไข้ เจ็บคอ ปวดหู เพลียอ่อนแรง และนอนหลับไม่สนิท พบว่าในวันที่ 1-3 อาการโดยรวมของทั้งสองกลุ่มลดลง แต่ในวันที่ 3-5 กลับพบว่ากลุ่มยาหลอกมีอาการไอ ปวดหัว และปวดหูคงเดิม อาการเจ็บคอและหลับไม่สนิทรุนแรงขึ้น ในขณะที่กลุ่ม KalmColdTM มีอาการทุเลาลงตามลำดับ จากการเปรียบเทียบในกลุ่มพบว่าทั้งสองกลุ่มมีอาการโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 1-3 (P≤0.05) แต่ในวันที่ 3-5 พบเพียงกลุ่ม KalmColdTM มีอาการดีขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ(P≤0.05) โดยที่กลุ่มยาหลอกมีอาการไม่เปลี่ยนแปลง อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ไม่มีความแตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม (Z=0.063, P>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า KalmColdTM สามารถลดอาการโดยรวมได้มากกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ (P≤ใช้รักษาและลดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้

Phytomedicine 2010; 7:178-85