ฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดการอักเสบของสารสำคัญในขิง

สารสำคัญที่พบในขิง ได้แก่ [6]-, [8]-, [10]-gingerol, [6]-, [8]-, [10]-shogaol, [6]-paradol และ [1]-dehydrogingerdione มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด H-1299 และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HCT-116 ได้ ซึ่งสารในกลุ่ม shogaol จะมีฤทธิ์ดีกว่าในกลุ่ม gingerol โดยเมื่อเปรียบเทียบค่า IC50 ของ [6]-shogaol กับ [6]-gingerol จะมีค่า 8 และ 150 ไมโครโมล ตามลำดับ สำหรับการทดลองในเซลล์ murine macrophage RAW264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide พบว่าสาร [6]-shogaol ที่ความเข้มข้น 5 ไมโครโมล จะออกฤทธิ์ลดการอักเสบโดยยับยั้งการหลั่งกรด arachidonic ได้ดีกว่า [6]-gingerol ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครโมล (ยับยั้งได้ 90% และ 30% ตามลำดับ) และ [6]-shogaol ที่ความเข้มข้น 5 ไมโครโมล ยังมีผลยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ได้ดีกว่า [6]-gingerol ที่ความเข้มข้น 35 ไมโครโมล สรุปได้ว่าสารสำคัญในขิงที่มีผลต้านมะเร็งและลดการอักเสบ คือ สารในกลุ่ม shogaol และ gingerol โดยสารในกลุ่ม shogaol จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่า

J Agric Food Chem 2009;57:10645-50.