ชาเขียวช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบในผู้หญิง

การศึกษาแบบ Cohort-study ในประชากรชาวญี่ปุ่นจำนวน 40,572 คน (ชาย 19,079 คน และหญิง 21,493 คน) อายุ 40-79 ปี จากการศึกษาติดตามระหว่างปี 1995-2006 (12-year follow up) พบผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบทั้งหมด 406 ราย เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบกับการบริโภคชาเขียว พบว่าผู้หญิงที่ดื่มชาเขียวมีอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่ม โดยการดื่มชาเขียววันละ 1-2 แก้ว, 3-4 แก้ว และมากกว่าวันละ 5 แก้ว สามารถลดอัตราความเสี่ยงได้ 0.59, 0.55 และ 0.53 ตามลำดับ แต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ในเพศชายที่ดื่มชาเขียวเป็นประจำ

Am J Clin Nutr 2009; 90:672-9