ผลของสารสกัด catechin จากชาเขียวต่อการลดสารอนุมูลอิสระในผู้ป่วยวัณโรค

การศึกษาแบบ double blind clinical trial ในผู้ป่วยวัณโรค 200 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค (ผู้ป่วยใหม่) ผู้ป่วยทุกคนได้รับยารักษาวัณโรคชุดที่ 1 ที่ประกอบด้วยยา isoniazid, rifampicin, pyrazinamide และยา ethambutol แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 100 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัด catechin จากชาเขียว 500 ไมโครกรัม ร่วมกับยาต้านวัณโรค 3 วัน/สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอก 500 ไมโครกรัม ร่วมกับยาต้านวัณโรค 3 วัน/สัปดาห์ เช่นกัน โดยมีการเจาะเลือดเพื่อประเมินค่าสารอนุมูลอิสระ ได้แก่ lipid peroxidation (LPO), nitric oxide (NO), catalase, superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), total thiol และ reduced glutathione ตั้งแต่เริ่มศึกษา หลังการศึกษา 1 เดือน และ 4 เดือน พบว่าระดับของ LPO ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัด catechin ลดลงจาก 6.95 ± 0.15 มิลลิโมลาร์/มล. เป็น 6.64 ± 0.22 และ 5.6 ± 0.46 มิลลิโมลาร์/มล. หลังการศึกษา 1 เดือน และ 4 เดือน ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นจาก 6.94 ± 0.17 มิลลิโมลาร์/มล. เป็น 7.18 ± 0.14 และ 7.43 ± 0.38 มิลลิโมลาร์/มล. หลังการศึกษา 1 เดือน และ 4 เดือน ตามลำดับ ระดับ NO ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัด catechin ลดลงจาก 31.79 ± 0.60 ไมโครโมลาร์/มล. เป็น 29.97 ± 0.81 และ 28.40 ± 1.99 ไมโครโมลาร์/มล. หลังการศึกษา 1 เดือน และ 4 เดือน ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นจาก 31.76 ± 0.74 ไมโครโมลาร์/มล. เป็น 32.21 ± 0.02 และ 32.80 ± 1.69 ไมโครโมลาร์/มล. หลังการศึกษา 1 เดือน และ 4 เดือน ตามลำดับ นอกจากนี้สาร catechin จากชาเขียวยังลดระดับของ catalase, GPx และ total thiol แต่เพิ่มระดับของ SOD และ reduced glutathione เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัด catechin จากชาเขียว สามารถลดระดับสารอนุมูลอิสระในผู้ป่วยวัณโรคได้

Phytomedicine 2010;17:23-7