ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากรากโสม

เมื่อฉีดสารสกัด malonyl-ginsenosides จากรากโสม ขนาด 30, 60 และ 120 มก./กก. และสารที่แยกได้จาก malonyl-ginsenosides 3 ชนิด ได้แก่ panaxadiols, malonic acid และสารผสมระหว่าง panaxadiols และ malonic acid ขนาด 120, 4.5 และ 120 มก./กก. ตามลำดับ เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin เป็นเวลา 4 วัน เมื่อทดสอบด้วยวิธีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารตลอดคืน (fasting blood glucose) และความทนน้ำตาลกลูโคส (glucose tolerance test) พบว่า malonyl-ginsenosides มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูได้ ซึ่งที่ขนาด 120 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุด คือ ลดได้ 77.8% และปรับความทนน้ำตาลกลูโคสได้ดีขึ้น 80% ขณะที่สารที่แยกจาก malonyl-ginsenosides ทั้ง 3 ชนิด จะไม่มีผล แสดงว่า malonyl-ginsenosides จากรากโสม อาจมีผลใช้ในการควบคุมเบาหวานได้

Phytother Res 2009;23:1426-30.