ผลของการรับประทานอาหารที่มีสาร phytoestrogen จากถั่วเหลืองต่อการมองเห็นภาพสองมิติและสามารถเปลี่ยนทิศทางในใจ ( mental rotation) ในเพศชายและหญิง

การศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 36 คน เป็นเพศชาย 20 คน หญิง 16 คน อายุเฉลี่ย 24.6 ± 2.2 ปี แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 17 คน (เป็นหญิง 7 คน ชาย 10 คน) ให้รับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองขนาด 2 กรัม/กก./วัน (เทียบเท่ากับสาร isoflavones 170 มล./กก.) นาน 7 วัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 19 คน (เป็นหญิง 9 คน ชาย 10 คน) ให้รับประทานอาหารปกติ แล้วใช้ mental rotation test ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขที่มีการหมุนที่ 0, 60 และ 120 องศา ทำการทดสอบการรับรู้ในการเปลี่ยนทิศทางภาพสองมิติในใจ (mental rotation) พบว่าการรับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองในขนาด 2 กรัม/กก./วัน ไม่มีผลต่อ mental rotation ทั้งในเพศชายและหญิง แต่มีผลต่อระยะเวลาที่รับรู้ (response time) โดยที่อาสาสมัครทุกคนมี response time ที่สั้นลงเมื่อเทียบกับเริ่มต้น และพบว่าในเพศหญิงมีการพัฒนาของ response time ดีขึ้น มากกว่าเพศชาย หากทำการทดสอบ mental rotation ที่มีการหมุนที่ 60 องศา จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองขนาด 2 กรัม/กก./วัน นาน 7 วัน มีผลต่อ mental rotation เพียงเล็กน้อย โดยที่ในเพศหญิงพยายามที่จะใช้กลไกในด้านความจำมาช่วยแก้ปัญหาด้าน mental rotation ให้ดีขึ้นมากกว่าเพศชาย

Neuroendrocrinology Letters 2009 ;30(1):125-30