ฤทธิ์ต้านเอนไซม์เชื้อไวรัส HIV-1 ของสารกลุ่ม triterpenoids จากเห็ดหลินจือดำ (Ganoderma sinense  )

สารสกัดใหม่ของสารกลุ่ม triterpenoids จากเห็ดหลินจือดำ (Ganoderma sinense  ) ได้แก่ ganoderic acid, ganoderic acid GS-2, ganoderic acid GS-3, 20(21)-dehydrolucidenic acid N และ 20-dehydroxylucidenic acid A และสารสกัดที่รายงานผลไปแล้ว ได้แก่ ganoderic acid, 20-(21)-dehydrolucidenic acid A, 20-hydroxylucidenic acid N, lucidenic acid D2, ganodermanontriol, ganoderiol F, cerevisterol, 5,6-dihydroergosterol และ ergosterol peroxide พบว่าสาร ganoderic acid GS-2, 20-hydroxylucidenic acid N, 20(21)-dehydrolucidenic acid N และ ganoderiol F สามารถยับยั้งเอนไซม์เชื้อไวรัส HIV-1 (human immunodeficiency virus-1 protease) โดยค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 20-40 ไมโครโมลาร์

Chem Pharm Bull 2009;57(10):1076-80