สาร 6-shogaol ในขิงกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง

การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร 6-shogaol ที่พบในขิง โดยทดลองกับเซลล์มะเร็งปอด (human non-small cell lung cancer, A549) พบว่าสาร 6-shogaol ความเข้มข้น 10, 20, 40 และ 80 ไมโครโมล มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 55.4 ไมโครโมล และยับยั้งการรวมกันเป็นโคโลนีของเซลล์มะเร็ง แต่จะไม่มีผลต่อเซลล์ปอดปกติ (normal lung cell line, IMR90) เมื่อศึกษาถึงกลไกในการออกฤทธิ์พบว่า สาร 6-shogaol ความเข้มข้น 50 และ 100 ไมโครโมล มีผลทำให้เกิดเซลล์ตาย (apoptosis) เพียงเล็กน้อย แต่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการทำลายตัวเองของเซลล์มะเร็ง (autophagy) โดยยับยั้งการทำงานของ AKT/mTOR pathway ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องควบคุมการเจริญเติบโตและการทำลายตัวเองของเซลล์ โดยลดการทำงานและการแสดงออกของยีน AKT ลดระดับโปรตีนที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณ (signaling proteins) ซึ่งเป็นเป้าหมายของ AKT ได้แก่ mammalian target of rapamycin (mTOR), forkhead transcription factors (FKHR) และ glycogen synthase kinase-3β (GSK-3 β) สรุปว่าสาร 6-shogaol ในขิง มีผลต้านมะเร็งปอดในหลอดทดลองได้

J Agric Food Chem 2009;57:9809-16.