ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียจากขี้หล็ก

พบสารในกลุ่ม alkaloids 3 ชนิด cassiarins C-E (1-3) และสาร chromone, 10,11-dihydroanhydrobarakol (4) ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเมทานอลของดอกขี้เหล็กแห้ง มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Plasmodium falciparum  3D7 ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคไข้มาลาเรีย

J Nat Prod 2009;72:1899-901