การดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของ indigestible dextrin ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้

การทดลองแบบ double-blind crossover ในอาสาสมัครจำนวน 42 คน อายุ 45 +/- 12.7 ปี โดยแบ่งให้อาสาสมัครดื่มกาแฟ 200 มิลลิลิตร ที่ส่วนผสมของ indigestible dextrin (คาร์โบไอเดรตสายยาว ที่ไม่สามารถละลายน้ำ และร่างกายไม่สามารถย่อยได้) จำนวน 5 กรัม หรือรับประทานกาแฟที่ผสมยาหลอก วันละ 3 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครที่ดื่มกาแฟผสม indigestible dextrin ทั้ง 14 คน (อาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน และอาสาสมัครที่มีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ 2 คน, ระดับน้ำตาลสูงกว่า 110 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แต่ต่ำกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) มีปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลง โดยไม่ส่งผลต่อระดับอินซูลินของอาสาสมัคร แล้วทำการทดสอบ ความเป็นพิษของกาแฟที่มีส่วนผสมของ indigestible dextrin ในปริมาณมากเกินกว่าที่กำหนด แบบ open-label trials โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟผสม indigestible dextrin วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เมื่อจบการทดลองไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ ในอาสาสมัครทั้ง 15 คน (อาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน และอาสาสมัครที่มีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ 3 คน) จึงสรุปได้ว่าการดื่มกาแฟที่ผสม indigestible dextrin ช่วยลดน้ำตาลในเลือด โดยไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงหรือความเป็นพิษต่ออาสาสมัครเมื่อดื่มในปริมาณที่กำหนด

Pharmacol Ther 2008; 36(10): 941-50