ผลของเมล็ดลินิน (Linum usitatissimum  L) ต่อหนูแรทในระยะให้นม

การทดลองโดยให้หนูแรทในระยะให้นม กินอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน 25% เปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุมที่มีเคซีอีน (โปรตีนจากนม) 20% เป็นเวลา 21 วัน (ตั้งแต่คลอดลูกจนหย่านม) และหลังจากหย่านม ลูกหนูจะได้รับอาหารปกติเป็นเวลา 180 วัน พบว่าลูกหนูในกลุ่มที่แม่หนูได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน จะมีมวลกายสูงกว่ากลุ่มควบคุมตั้งแต่ระยะที่ยังไม่หย่านม จนถึงระยะโตเต็มวัย ที่อายุ 21 วัน พบว่าลูกหนูมีไขมันที่สะสมบริเวณใต้ผิวหนังน้อยลง ระดับของ leptin สูงขึ้น ( leptin เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอินซูลิน หากมีปริมาณสูงขึ้น จะลดการสร้างอินซูลิน ในขณะเดียวกันจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินที่มีอยู่ในกระแสเลือด) ระดับ cholesterol, triacylglycerol และ insulin ในเลือดลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และที่อายุ 180 วัน พบว่าลูกหนูมีระดับน้ำตาลและ adiponectin ในเลือดลดลง ในขณะที่ระดับของอินซูลินสูงขึ้น แต่ไม่มีผลต่อสารอื่นๆ ในร่างกาย ซึ่งจากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า การที่แม่หนูได้รับเมล็ดลินินระหว่างให้นมลูก จะส่งผลให้ลูกหนูที่เกิดมามีภาวะอินซูลินไวเพิ่มขึ้น ระดับของ leptin ในเลือดสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน และการที่ระดับของ adiponectin ในเลือดต่ำนี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานได้

Life Sciences 2009;85:365 - 71