ผลของสารสกัด saponin จากโสมจีน ในการยับยั้งโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

การศึกษาฤทธิ์ของสาร saponin จากโสมจีน (Panax notoginseng saponin, PNS) ในการยับยั้งโรคเส้นเลือดแดงแข็ง ในหนูที่ขาด apolipoprotein E โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 ตัว กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม ให้อาหารชนิด western-type ที่ประกอบด้วยไขมัน 21% และโคเลสเตอรอล 15% กลุ่มที่ 2 ให้อาหาร western-type และเสริมสาร PNS 4.0 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดต่ำ) และกลุ่มที่ 3 ให้อาหาร western-type เสริมสาร PNS 12 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดสูง) เลี้ยงหนูทั้งสามกลุ่ม โดยให้ได้รับอาหารเต็มที่เป็นเวลา 8 สัปดาห์ หลังจากนั้นทำการเก็บ วิเคราะห์ตัวอย่างเลือด และผ่าซากเพื่อตรวจทางพยาธิเส้นเลือดแดงใหญ่ (Aorta) ผลการตรวจเส้นเลือดแดงพบการอุดตันของหลอดเลือดแดงในหนูกลุ่มที่ได้รับสาร PNS น้อยกว่าหนูในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p <0.01) และหนูในกลุ่มที่ได้รับสาร PNS มีค่าไขมันในเลือด (cholesterol, triglyceride, high-density lipoprotein, low-density lipoprotein) ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสาร PNS มีฤทธิ์ในการยับยั้งโรคหลอดเลือดแดงแข็งในหนู
               นอกจากนี้การศึกษากลไกของสาร PNS ต่อการต้านการอักเสบของหลอดเลือดโดยใช้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดแดงของมนุษย์ พบว่าสาร PNS มีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะตัวของเม็ดเลือดขาว (monocyte) ที่เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด และยับยั้งการสร้าง TNF-alpha induced edothelial adhesion molecules คือ ICAM-1 และ VCAM-1 ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าสาร PNS จากโสมจีน มีฤทธิ์ยับยั้งการก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้ ซึ่งกลไกส่วนหนึ่งมาจากการยับยั้งการอักเสบที่ผนังหลอดเลือด

J. Agric. Food Chem. 2009; 57: 6692-7