ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสาร mangiferin จากรากกำแพงเจ็ดชั้น

เมื่อป้อนหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin ด้วยสาร mangiferin ที่สกัดได้จากรากกำแพงเจ็ดชั้น ขนาด 40 มก./กก./วัน เปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับยา glybenclamide 600 มคก./กก./วัน และหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับยาและสาร mangiferin ทดลองเป็นเวลา 30 วัน พบว่าสาร mangiferin และยา glybenclamide มีผลลดระดับของกลูโคส และ glycosylated hemoglobin แต่เพิ่มระดับของอินซูลินและฮีโมโกลบินในเลือด การทำงานของเอนไซม์ในตับ ได้แก่ hexokinase, pyruvate kinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, glycogen synthase และปริมาณไกลโคเจนจะเพิ่มขึ้น ขณะที่การทำงานของเอนไซม์ lactate dehydrogenase, glucose-6-phosphatase, fructose-1,6-diphosphatase และ glycogen phosphorylase ลดลง เมื่อเทียบกับหนูในกลุ่มควบคุมและผลของ mangiferin และ glybenclamide ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงว่า mangiferin จากกำแพงเจ็ดชั้น มีผลลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้ และมีผลเทียบได้กับยา glybenclamide

J Health Sci 2009;55(2):206-14