การรักษาโรคเบาหวานด้วยผลขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis  (L.) Schrad)

การทดลองแบบ Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 50 คน (ชาย 12 คน หญิง 38 คน) อายุ 40-65 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คนให้รับประทานแคปซูลผลขี้กาเทศขนาด 100 มิลลิกรัม 3 ครั้งต่อวัน หรือรับประทานยาหลอกร่วมกับการรักษาปกติ เป็นเวลา 2 เดือน จากนั้นทำการตรวจวัดค่าดัชนีชี้วัดในเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าผู้ป่วยที่รับประทานแคปซูลขี้กาเทศมีปริมาณ HbA1C และระดับน้ำตาลลดลง แต่การรับประทานผลขี้กาเทศไม่มีผลลดระดับไขมัน ทั้งระดับคอเรสเตอรอลรวม, Low-density lipoprotein, High-density lipoprotein, ไตรกลีเซอไรด์ ระดับเอนไซม์ asparate transaminase, alanine transaminase, alkaline phosphatase ปริมาณยูเรียและ creatinine ในเลือด โดยตลอดการทดลองไม่พบอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม จะเห็นได้ว่าผลขี้กาเทศสามารถช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้โดยไม่ก่ออาการข้างเคียง

Phytother. Res. 2009; 23:1186-9