ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเห็ด Coprinus comatus  , เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  ) และ Grifola frondosa  ในสาร Vanadium

การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเห็ด Coprinus comatus  , เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  ) และเห็ด Grifola frondosa  ซึ่งหมักแล้วจะมีสาร Vanadium อยู่ในปริมาณสูง โดยทำการทดสอบใน 3 รูปแบบ การทดลองที่1 เหนี่ยวนำหนูเม้าส์ให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นด้วยการฉีดสาร alloxan ขนาด 75 มก./กก. เข้าเส้นเลือด แล้วป้อนเห็ดที่ได้จากการหมักทั้ง 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีสาร Vanadium ขนาด 2.4 มก./กก./วัน เป็นเวลา 20 วัน เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดในวันที่ 0, 5, 15 และ 20 การทดลองที่ 2 ป้อนเห็ดที่ได้จากการหมักทั้ง 3 ชนิดให้หนูเม้าส์ปกติเป็นเวลา 14 วัน หลังการป้อน 1 ชม.ในวันที่14 ฉีด adrenaline เข้าใต้ผิวหนังเหนี่ยวนำหนูเม้าส์ให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เก็บตัวอย่างเลือดที่เวลา 0 และ 60 นาที หลังฉีด adrenaline เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การทดลองที่ 3 ป้อนเห็ดที่ได้จากการหมักทั้ง 3 ชนิดให้หนูเม้าส์ปกติเป็นเวลา 8 วัน หลังการป้อนวันที่ 8 ฉีดกลูโคสขนาด 2 กก./กก. เข้าช่องท้อง เก็บตัวอย่างเลือดที่เวลา 0, 30, 60 และ120 นาที เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อเปรียบเทียบกับหนูเม้าส์กลุ่มที่ได้รับการป้อนน้ำเกลือของแต่ละการทดลอง พบว่าเห็ด Coprinus comatus  หมัก มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูเม้าส์ทั้ง 3 การทดลอง อย่างไรก็ตามไม่พบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  ) หมัก และเห็ด Grifola frondosa  หมัก ในหนูเม้าส์ทุกการทดลอง

จากการศึกษาสรุปได้ว่า เห็ด Coprinus comatus  หมัก มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญและอาจใช้เป็นอาหารและยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในคน

Bio Trace Elem Res 2009;127:177-182