สารสกัดใบมะรุมลดระดับน้ำตาลในเลือด

การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดใบมะรุมด้วยน้ำ โดยการป้อนสารสกัดมะรุมด้วยน้ำขนาด 100, 200 และ 300 มก./กก. ให้หนูแรทปกติและหนูแรทซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) ขนาด 55 มก./กก. เข้าภายในช่องท้อง โดยแบ่งระดับความรุนแรงในการเป็นเบาหวาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับเกือบเป็นเบาหวาน (sub diabetic), เป็นเบาหวานอย่างอ่อน (mild diabetic) และเป็นเบาหวานขั้นรุนแรง (severely diabetic) หลังจากนั้นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารตลอดคืน (fasting blood glucose) ทดสอบความทนน้ำตาลกลูโคส (Oral glucose tolerance test) และตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (post prandial glucose) พบว่าสารสกัดใบมะรุมด้วยน้ำขนาด 200 มก./กก. สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูแรทปกติ โดยระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารตลอดคืนและค่าความทนน้ำตาลกลูโคสมีค่าลดลง 26.7% และ 29.9% ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดใบมะรุมด้วยน้ำขนาด 200 มก./กก. ลดค่าความทนน้ำตาลกลูโคสในหนูแรทกลุ่ม sub diabetic และกลุ่ม mild diabetic ได้ 31.1% และ 32.8% ตามลำดับ การป้อนสารสกัดมะรุมด้วยน้ำขนาด 300 มก./กก. ให้หนูเบาหวานกลุ่ม severely diabetic วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 21 วัน พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารตลอดคืน และลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารได้ 69.2% และ 51.2% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเพิ่มโปรตีนรวมในเลือด น้ำหนักตัวและฮีโมโกลบิน 11.3%, 10.5% และ 10.9% ตามลำดับ และพบว่าระดับน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัดใบมะรุมด้วยน้ำมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญและสามารถใช้เป็นยาพื้นบ้านรักษาโรคเบาหวาน

Journal of Ethnopharmacology 2009;123:392-396