ผลลดความดันโลหิตของสารสกัดและน้ำคั้นจาก grapefruit

การศึกษาผลต่อความดันโลหิตของสารสกัด 60% เอทานอลจากเปลือก grapefruit โดยใช้รูปแบบการทดลอง คือ Langendorff isolated and perfused rat heart model พบว่าสารสกัด (ซึ่งมีความเข้มข้นของสารฟีโนลิกรวม เท่ากับ 119.3 ± 2.3 มคก.) มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยลดแรงต้านของหลอดเลือดหัวใจ (coronary vascular resistance) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สารสกัด 60% เอทานอลจากเปลือก grapefruit ขนาด 1-11 มคก./กก. เมื่อทดลองในheart and lung dog preparation (แยกหัวใจและปอดของสุนัขมาทดลองภายนอก) พบว่ามีผลลดความดันโลหิตเฉลี่ย (mean arterial pressure) และเพิ่ม depolarization time แต่มีผลเล็กน้อยในการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งผลในการลดแรงต้านของหลอดเลือดหัวใจและลดความดันโลหิตของสารสกัดในการทดลองทั้ง 2 รูปแบบ จะถูกยับยั้งเมื่อให้สาร L-NAME (สารยับยั้งเอนไซม์ nitric oxide synthases) ก่อนการให้สารสกัด แสดงว่าฤทธิ์ขยายหลอดเลือดของสารสกัดเกี่ยวข้องกับการสร้าง nitric oxide สำหรับการทดลองในคน เมื่อให้คนที่ความดันปกติ (20 คน) และคนที่เป็นความดันสูง (20 คน) ดื่มน้ำ grapefruit พบว่ามีผลลดความดัน (systolic และ diastolic arterial pressure) ได้ทั้งในคนปกติและคนที่ความดันสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับการดื่มน้ำส้มเกลี้ยงคั้น นม และเครื่องดื่มที่เสริมวิตามินซี พบว่าน้ำ grapefruit ให้ผลลดความดันโลหิตเฉลี่ย (mean arterial pressure) ได้ดีกว่า

Phytother Res 2009;23:948-54