คาโมมายล์รักษาโรคสมาธิสั้น

การศึกษาฤทธิ์ของคาโมมายล์ในการยับยั้งฮอร์โมนซีโรโทนิน และนอร์อะดรีนาลิน โดยทำการศึกษาทางคลินิกแบบ open trial ในผู้ป่วยนอกเพศชาย อายุระหว่าง 14-16 ปี จำนวน 3 คน ซึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้น โดยให้ผู้ป่วยกินยาเม็ดคาโมมายล์ ซึ่งประกอบด้วย Levomenol 100 มิลลิกรัม และน้ำมันหอมระเหย 0.19 กรัม 3 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคาโมมายล์ ในการรักษาโรคสมาธิสั้น โดยทำการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดพฤติกรรมเด็กแบบ Conners’ parent ratings จากการศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมพบว่า ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความซน การขาดสมาธิและพัฒนาการการเจริญเติบโตดีขึ้น

เนื่องจากตัวอย่างที่ทำการศึกษามีขนาดเล็ก ฉะนั้นจึงยากต่อการสรุปผล การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คาโมมายล์อาจมีประสิทธิภาพเล็กน้อยต่อการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก

Phytomedicine 2009;16:284-286