โปรตีนจากข้าวสาลี (wheat gluten hydrolysate) ลดการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

การศึกษาในนักกีฬาชายประเภทวิ่งระยะยาว (helf-marathon) จำนวน 30 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี ซึ่งมีสถิติการวิ่งแข่งที่มากกว่า 5,000 เมตร อยู่ในช่วงเวลา 14-15 นาที ความสูง 162-178 ซม. น้ำหนัก 47.4-65.1 กก. โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานโปรตีนจากข้าวสาลี (wheat gluten hydrolysate : WGH) ขนาด 10 กรัม (WGH-10) กลุ่มที่ 3 ให้รับประทาน WGH ขนาด 20 กรัม (WGH-20) เจาะเลือดนักกีฬาทุกคน 1 วัน ก่อนการแข่งขัน ก่อนให้รับประทาน WGH และตอนเช้าหลังการแข่งขันวันที่ 1 และ 2 พบว่าระดับค่าเฉลี่ยการทำงานของ creatine kinase (CK activity) ในเลือด (creatine kinase เป็นโปรตีนในกล้ามเนื้อซึ่งจะมีมากเมื่อกล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บ) ของกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นจาก 264.0 เป็น 438.5 ยูนิต/ลิตร หลังการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน 1 วัน เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 669.7 ยูนิต/ลิตร ซึ่งในกลุ่มที่รับประทานโปรตีนจากข้าวสาลี (WGH-10, WGJ-20) มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของ creatine kinase activity ในกลุ่มควบคุม, WGH-10, WGH-20 มีค่าเท่ากับ 669.7, 583.6 และ 436.7 ยูนิต/ลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่า WGH ลดระดับการทำงานของ creatine kinese มีผลลดการเกิดบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และจากการวัดระดับเม็ดเลือดขาว และระดับ creatine kinase (CK) หลังการแข่งขันวันที่ 1 พบว่ากลุ่มควบคุมระดับของเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับระดับของ CK ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากข้าวสาลี (WGH) ทั้งสองกลุ่มระดับของเม็ดเลือดขาวไม่มีความสัมพันธ์กับระดับของ CK ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าโปรตีนจากข้าวสาลีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วย จากการศึกษาสรุปได้ว่าสารโปรตีนจากข้าวสาลี wheat gluten hydrolysate สามารถยืดระยะเวลาการเกิดบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังการแข่งขันในนักกีฬาประเภทวิ่งได้

Nutrition 2009;25:493-8