ฤทธิ์ต้านการอักเสบ แก้ปวด จากสารในรากมะรุม

สาร aurantiamide acetate และ 1,3-dibenzyl urea จากรากมะรุม (Moringa oleifera  ) มีฤทธิ์ยับยั้งสาร tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) และสาร interleukin 2 (IL-2) ในหลอดทดลอง โดยสารทั้ง 2 ชนิดนี้ จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบ นอกจากนี้ สาร 1,3-dibenzyl urea ยังแสดงฤทธิ์บรรเทาปวด ซึ่งการออกฤทธิ์ขึ้นกับขนาดที่ให้เมื่อทดสอบในหนูแรท จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร aurantiamide acetate และ 1,3-dibenzyl urea มีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อการรักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบ เช่น โรคกระดูกและข้ออักเสบ

European Journal of Medicinal Chemistry 2009;44:432-6.