ผลของการดื่มกาแฟที่ลดสาร hydroxyhydroquinone ในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง

การศึกษาผลของการดื่มกาแฟที่ลดสาร hydroxyhydroquinone (HHQ) ซึ่งมีรายงานว่าเกิดจากขบวนการคั่วเมล็ดกาแฟสด และมีผลยับยั้งฤทธิ์ลดความดันโลหิตของกรด chlorogenic ซึ่งเป็นสารสำคัญในกาแฟ ในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง โดยศึกษาแบบ randomized, double-blind crossover ในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง ซึ่งใช้ยาลดความดัน จำนวน 31 คน อายุ 35-70 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ดื่มกาแฟซึ่งลดสาร HHQ (ปริมาณ HHQ 0.05 มก., กรด chlorogenic 299 มก. และ คาเฟอีน 77 มก./กระป๋อง) และกลุ่มควบคุมที่ดื่มกาแฟปกติ (ปริมาณ HHQ 1.69 มก., กรด chlorogenic 299 มก. และ คาเฟอีน 75 มก./กระป๋อง) ขนาด 2 กระป๋อง/วัน เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ ทำการวัดค่าความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจร ทุกสัปดาห์ วัดการเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมีเลือดก่อนและหลังดื่ม ตรวจปัสสาวะ ส่วนสูง และน้ำหนักตัว ผลพบว่าในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ความดันโลหิตทั้งความดันบนและล่าง ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่พบความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของชีพจร น้ำหนักตัว ผลของปัสสาวะ ค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมีเลือด ยกเว้นในกลุ่มที่ดื่มกาแฟซึ่งลดสาร HHQ จะมีระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม สรุปได้ว่าการดื่มกาแฟซึ่งลดสาร HHQ ไม่มีผลเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของยาลดความดันในผู้ป่วย

Journal of Health Science 2008;54(3):302-9