ผลขยายหลอดเลือดของ isoflavone จากถั่วเหลืองในหญิงวัยหมดประจำเดือน

การศึกษาผลการขยายหลอดเลือดของ isoflavone จากถั่วเหลืองในอาสาสมัครหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 54 - 70 ปี โดยให้รับประทานอาหาร คือ ขนมปังปิ้งทาด้วยแยมส้มซึ่งผสมสารสกัดถั่วเหลือง 200 มก. (มีปริมาณ isoflavone เท่ากับ 80 มก.) จากนั้นศึกษาการทำงานของเซลล์ endothelium ที่ brachial artery ด้วยวิธีการวัด flow-mediated dilation (FMD) วัดความดัน และคลื่นความดันเลือด (pulse wave) โดยดูค่า peripheral augmentation index (pAlx) ซึ่งแสดงสภาวะความแข็งของหลอดเลือดแดง หลังรับประทานอาหาร 4 และ 6 ชม. และเก็บตัวอย่างเลือดหลังรับประทานอาหาร 5 และ 7 ชม. เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งรับประทานอาหารที่ไม่มี isoflavone พบว่าหลังรับประทานอาหาร 7 ชม. กลุ่มรับประทานอาหารที่มี isoflavone จะมีปริมาณของ isoflavone ได้แก่ genistein และ daidzein ในเลือด เท่ากับ 1.49 (1.20 - 1.84) และ 0.95 (0.70 - 1.30) ไมโครโมล/ลิตร ตามลำดับ ค่า FMD วัดที่ 6 ชม. เท่ากับ 6.11 ± 2.60% ปริมาณของ nitric oxide ในเลือด วัดที่ 7 ชม. เท่ากับ 21.3 ± 4.3 ไมโครโมล/ลิตร ซึ่งจะสูงกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนค่า pAlx ความดันโลหิต และปริมาณของ 8-isoprostane F triglyceride และ glucose ในเลือด จะไม่มีผล แสดงว่าการรับประทานอาหารที่มี isoflavone สูง จะเพิ่มการขยายหลอดเลือดโดยเซลล์ endothelium สร้าง nitric oxide เพิ่ม ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มี isoflavone จากถั่วเหลืองเป็นประจำ อาจช่วยป้องกันภาวะการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์ endothelium ได้

The Journal of Nutrition 2008;138(7):1288-92