ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์จากฮอปส์ (Humulus lupulus  L.)

การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ใน Salmonella/microsomal assay โดยใช้สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์คือ food borne mutagen 2-amino-3-methylimidazo[4,5-ƒ]quinoline (IQ) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง พบว่าสารสกัด diethylether ของฮอปส์มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ และเมื่อนำสารสกัดมาแยกเพื่อหาสารออกฤทธิ์ ทำให้ทราบว่าสารดังกล่าวคือ xanthohumol และเมื่อนำไปทดสอบกับเซลล์ตับของมนุษย์ ชนิด HepG2 พบว่าที่ขนาด 10มคก./มล. สามารถป้องกันการทำลาย DNA ของสาร IQ ซึ่งจากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร xanthohumol จากฮอปส์ สามาป้องกันความเป็นพิษต่อยีนของสารก่อมะเร็งได้

Phytomedicine 2008;15(3):216-20