ฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนและฤทธิ์ต้านการอักเสบของพริกหาง

การทดสอบฤทธิ์ของสาร P9605 ซึ่งเป็นสารสกัดเอทานอลจากพริกหาง ( Piper cubeba   ) พบว่ามีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน โดยสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ชนิด MCF-7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสารเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aromatase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสารแอนโดรเจน ไปเป็นสารเอสโตร-เจน โดยที่สาร P9605 มีกลไกเข้าแย่งจับกับ estrogen receptor ทั้งชนิดอัลฟาและเบต้า สาร P9605 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารดังกล่าวยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ cyclooxygenases ทั้งชนิด COX-1 และ COX-2 และยับยั้งเอนไซม์ 5-lipoxygenase นอกจากนี้ยังยับยั้งการเพิ่มขึ้นของสาร interleukin 6 ในเซลล์ THP-1 จากการเหนี่ยวนำด้วยสาร lipopolysaccharide จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร P9605 มีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจน ต้านเอสโตรเจน และต้านการอักเสบซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hyperplasis)

Planta Med 2008;74(2):142-6