สารสกัดชาดำลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด

การศึกษาทางคลินิกแบบ double-blind randomized ในกลุ่มคนที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดเกือบถึงระดับที่เป็นภาวะคลอเรสเตอรอลสูง จำนวน 47 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 25 คน เป็นเพศชาย 11 คน และเพศหญิง 14 คน อายุเฉลี่ย 62.7 ± 1.4 ปี , กลุ่มควบคุมจำนวน 22 คน เป็นเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 12 คน อายุเฉลี่ย 62.9 ± 2.1 ปี โดยให้กลุ่มทดลองกินยาเม็ดสารสกัดชาดำ และกลุ่มควบคุมกินยาหลอก โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ยาขนาด 333 มก./ มื้ออาหาร หรือ 1 กรัม/วัน วันละ 3 เวลาก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 เดือน พบว่ากลุ่มทดลองที่กินสารสกัดชาดำมีระดับคลอเรสเตอรอลโดยรวมและระดับ LDL คลอเรสเตอรอลจากค่าเริ่มต้น 6.14 ± 0.14 mol / L และ 4.32 ± 0.14 mol / L ตามลำดับ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็น 5.62 ± 0.11 mol / L และ 3.81 ± 0.13 mol / L ตามลำดับ นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวและระดับ triacylglycerol ยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากกินสารสกัดชาดำเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้น และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีอื่นๆ

ดังนั้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดชาดำมีฤทธิ์ป้องกันระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและโรคอ้วน

Nutrition Research 28 (2008) 450-456