สารสกัดจากผลมะขามป้อมป้องกันโรคมะเร็งตับ

การป้อนสารสกัดผลมะขามป้อมด้วยเมทานอล ขนาด 100 และ 200 มก. / น้ำหนักตัว 1 กก. ทุกวันเว้นวันในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเนื้องอกด้วยการฉีดสาร diethylnitrosoamime (DEN)เข้าช่องท้องขนาด 200 มก. / น้ำหนักตัว 1 กก. และได้รับสาร 2-acethylaminofiourine (2-AAF) 0.02 % w/w ในอาหาร ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ ทำการตัดชิ้นเนื้อตับบางส่วนมาตรวจในวันที่ 21 พบว่า การให้สารสกัดผลมะขามป้อมด้วยเมทานอล (ขนาด 100 และ 200 มก./ น้ำหนักตัว 1 กก.) มีผลทำให้พยาธิสภาพของโรคตับกลับดีขึ้นบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับสาร DEN และสาร 2-AAF และตรวจเนื้อตับในสัปดาห์ที่ 8 พบว่าตำแหน่งของเนื้องอกที่ตับในหนูขาวควบคุมที่ได้รับสาร DEN และ สาร 2-AAF มีจำนวนมาก (28.76±2.65 ตำแหน่ง/ตารางเซนติเมตร) และสารสกัดผลมะขามป้อมด้วยเมทานอลทั้ง 2 ขนาดมีผลลดตำแหน่งของเนื้องอกในตับได้ 56% และ 69% ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดผลมะขามป้อมด้วยเมทานอลทั้ง 2 ขนาด ยังมีผลยับยั้งการกระตุ้นการเกิดเนื้องอกที่ตับในหนูที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งตับด้วยสาร 2-AAF เพียงอย่างเดียวด้วย สรุปได้ว่าสารสกัดจากผลมะขามป้อมมีฤทธิ์ยับยั้งสารที่เหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งในตับหนู

Journal of Ethnopharmacology 118(2008)1-6