ผลของมะเขือเทศ กล้วย และแอปเปิ้ล ต่อระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือด

การศึกษาการตอบสนองของระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือด ในอาสาสมัครสุขภาพปกติและอาสาสมัครที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินซูลิน (non-insulin dependent) โดยให้ได้รับสัดส่วนของอาหารที่มีพลังงาน 200 กิโลแคลอรี่ จากมะเขือเทศ กล้วย แอปเปิ้ล น้ำตาลกลูโคส 50 กรัม หรือน้ำตาลกลูโคส 25 กรัม+น้ำตาลกฟรุคโตส 25 กรัม แล้วทดสอบเลือดที่เวลา 0 30 60 90 และ 120 นาที พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของอาสาสมัครทั้งกลุ่มปกติ และกลุ่มที่เป็นเบาหวาน จะสูงสุดเมื่อได้รับน้ำตาลกลูโคส 50 กรัม ในอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อได้รับมะเขือเทศ และแอปเปิ้ล ระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำกว่าในกลุ่มที่ได้รับกล้วย ส่วนผลต่อระดับอินซูลินในเลือดพบว่าทั้งมะเขือเทศ กล้วย และแอปเปิ้ล ไม่มีผลต่อระดับอินซูลินในเลือดของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม และจากการวิเคราะห์ด้วย HPLC พบว่า มะเขือเทศมีน้ำตาลกลูโคส และน้ำตาลฟรุคโตสเป็นส่วนประกอบ ในขณะที่กล้วยมีน้ำตาลซูโคส และแอปเปิ้ลมีน้ำตาลฟรุคโตส จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า ผลไม้ที่มีน้ำตาลฟรุคโตสเป็นส่วนประกอบ สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยปราศจากการเพิ่มระดับของอินซูลิน

Shoka to Kyushu 2007;29(2):45-54