เกรฟฟรุทเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีหมดประจำเดือน

การศึกษาแบบไปข้างหน้า (Prospective cohort study) ในสตรีที่หมดประจำเดือดแล้ว จำนวนมากกว่า 50,000 คน จาก 5 กลุ่มเชื้อชาติ (อัฟริกัน-อเมริกัน อเมริกัน-ญี่ปุ่น ละติน ฮาวายเอียน และคอเคเชียน) ใช้แบบสอบถาม Food frequency questionnaire และตรวจพบอุบัติการณ์เป็นมะเร็งเต้านม 1,657 ราย พบว่า สตรีที่กินเกรฟฟรุทปริมาณสูง (≥ 60 ก./วัน) จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม 30% เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีที่ไม่ได้กินเกรฟฟรุท (relative risk = 1.3, 95% confidence interval 1.06 – 1.58) ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้นเมื่อกินเกรฟฟรุทจะคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นสตรีที่กินฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือเอสโตรเจนและโปรเจสติน หรือสตรีที่ไม่เคยใช้ฮอร์โมนเพศในการรักษา ดังนั้น การกินเกรฟฟรุทอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีหมดประจำเดือน

Br J Cancer 2007;97:440-5