ผลของเส้น pasta จากถั่วเหลืองต่อหัวใจและระดับไขมันในเลือด

การทดลองทางคลินิกโดยการสุ่มแบบปกปิด (randomized, controlled, parallel study design) ในผู้ป่วยจำนวน 62 คน ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จำนวน 31 คนเป็นกลุ่มควบคุม ได้รับเส้น pasta แบบปกติ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 31 คน ได้รับเส้น pasta ที่อุดมไปด้วยสาร isoflavone จากถั่วเหลือง 80 กรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 4 – 8 สัปดาห์ ซึ่งในเส้น pasta จะมีสาร isoflavone 33 มิลลิกรัม และไม่มีโปรตีนจากถั่วเหลือง พบว่าขนาดดังกล่าว ทำให้ผู้ป่วย 69% มีระดับความเข้มข้นของ isoflavone ในเลือด 222 ± 21 nmol/L ระดับของผลรวมคอเลสเตอรอลและ LDL cholesterol ลดลง 0.47 ± 0.13 mmol/L และ 0.36 ± 0.10 mmol/L ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเส้น pasta แบบปกติ นอกจากนี้ยังทำให้ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและค่า high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลง แต่เมื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 2 เปลี่ยนมารับประทานเส้น pasta แบบปกติ พบว่าระดับของตัวชี้วัดต่างๆ กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับก่อนได้รับเส้น pasta ที่อุดมไปด้วยสาร isoflavone ทำให้สามารถสรุปได้ว่า เส้น pasta ที่อุดมไปด้วยสาร isoflavone และปราศจากโปรตีนจากถั่วเหลืองมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยลดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

J Nutr 2007;137:2270-8.