ผลของสารสกัดจากแป๊ะก๊วยต่อการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุ

การทดลองทางคลินิกโดยการสุ่มแบบปกปิด (double-blinded, randomized, placebo-controlled design) ในผู้สูงอายุสุขภาพดีจำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน ที่ได้รับการฉีด saline เข้าทางหลอดเลือดดำ และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน ได้รับการฉีดสารสกัดจากแป๊ะก๊วยขนาด17.5 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งสารสกัดดังกล่าวมีสาร ginkgo flavone glycoside 4.2 มิลลิกรัม พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีการไหลเวียนของเลือดบริเวณเส้นเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทางด้านซ้าย (left anterior descending coronary artery (LAD)) เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการขยายตัวของเส้นเลือดที่แขนเพิ่มขึ้น จากผลดังกล่าวทำให้สรุปได้ว่า สารสกัดแป๊ะก๊วยมีผลในการช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และช่วยขยายหลอดเลือด ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการชะลอความแก่ได้

Phytomedicine 2008;15:164-9