ผลของสาร sulforaphane ในบร็อคโคลี่กับการป้องกันผิวจากรังสี UV

ศึกษาผลป้องกันผิวจากรังสี UV ในหนูถีบจักรของสารสกัดน้ำจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ (ที่มีปริมาณของ sulforaphane 0.5 ไมโครโมล) โดยทาสารสกัด ขนาด 100 นาโนโมล/ตร.ซม. ที่ผิวด้านหลังของหนูถีบจักร ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 700 mJ/ cm2 นาน 24 ชม. พบว่าสารสกัดมีผลลดอาการบวมและอักเสบที่ผิวหนังของหนู นอกจากนี้สาร sulforaphane บริสุทธิ์ และสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ยังมีผลลดระดับของเอนไซม์ myeloperoxidase ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบ และจะเพิ่มเอนไซม์ NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ปกป้องเซลล์ (cytoprotective enzyme) สำหรับการศึกษาในคน ทดสอบในอาสาสมัครเพศชาย อายุ 53 ปี จำนวน 1 คน โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ทาสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ขนาด 100, 200, 400 และ 600 นาโนโมล ที่ผิวด้านหลัง ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 500 mJ/ cm2 นาน 24 ชม. และการทดลองที่ 2 ทาสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ขนาด 200 นาโนโมล ที่ผิวด้านหลัง ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 100 - 800 mJ/cm2 นาน 24 ชม. แล้วทำการวัดค่าการแดงของผิว (erythema index) พบว่าสารสกัดจากต้นอ่อน ของบร็อคโคลี่มีผลลดการแดงของผิวได้ โดยสารสกัดที่ความเข้มข้นสูง จะให้ผลดีที่สุด ทำการทดสอบเพิ่มเติมในอาสาสมัครชายและหญิง จำนวน 6 คน อายุ 29 - 53 ปี โดยทาสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ขนาด 200 และ 400 นาโนโมล ที่ผิวด้านหลัง ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 100 - 800 mJ/ cm2 นาน 24 ชม. ทำการวัดค่าการแดงของผิว พบว่ามีผลลดการแดงของผิวลงได้เฉลี่ย 37.7% (8.37-78.1%) สรุปว่าสารสกัดน้ำจากต้นอ่อน ของบร็อคโคลี่ ซึ่งประกอบด้วยสาร sulforaphane สามารถปกป้องผิวจากการทำลายด้วยรังสีUV ได้ทั้งในหนูถีบจักรและในคน

PANS 2007;104(44):17500-5