ผลของการกินสารสกัดแป๊ะก๊วยเป็นระยะเวลานานมีผลต่อตับและระบบไหลเวียนโลหิต

เมื่อป้อนอาหารที่มีสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย 0.5% ให้กับหนูขาวที่มีอายุมากและมีความดันโลหิตสูง (Spontaneously Hypertensive Rat) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า น้ำหนักตับต่อน้ำหนัก ตัว 100 กรัม เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า ขณะที่น้ำหนักตัวไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรตีนและอัลบูมินในเลือด,ระดับ AST (aspartate aminotransferase)ในเลือดไม่เปลี่ยนแปลง แต่ระดับ ALT (alanine aminotransferase) ในเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.2 เท่า, ระดับโปรตีน CYP 2B1/2B2 (Cytochrome P450) ในตับเพิ่มขึ้นประมาณ 8.5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด

สารสกัดไม่มีผลต่อความดันโลหิตแต่จะไปลดอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการไหลของเลือด นอกจากนั้นสารสกัดไม่มีผลต่อการหดตัว(Contractile responses) เมื่อกระตุ้นด้วย phenylephrine และการคลายตัว(Relaxation responses)ของหลอดเลือด เมื่อได้รับsodium nitroprusside และ acetylcholine และไม่มีผลต่อเอนไซม์ nitric oxide และ guanylate cyclase ดังนั้นการกินสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วยเป็นระยะเวลานานอาจทำให้การไหลเวียนเลือดแย่ลงเนื่องจากหัวใจเต้นช้าลง และการทำงานของตับผิดปกติได้

Biol.Pharm.Bull2008;31(1)68-72